Forum for unge planleggere

Forum for unge planleggere er en arena for planleggere i Nordland som er nye i arbeidslivet og har oppgaver innenfor areal- og samfunnsplanlegging. Forumet skal bidra til både sosialt og faglig nettverk, kompetansebygging, og erfarings- og kunnskapsutveksling. Målet er at det skal være attraktivt for nyutdannede planleggere å jobbe i offentlig sektor i Nordland.

Nordland fylkeskommune er sekretariat for forumet. Møtene er temabaserte eller kan ta opp konkrete planfaglige problemstillinger og plansaker.

Møteplan

Det legges opp til 2-4 heldagssamlinger i året som avholdes i Bodø eller ute i kommunene. I tillegg gjennomføres det møter via Skype første onsdag hver måned. På disse møtene tas det opp tema og plansaker som spilles inn fortløpende.

Møteplan for 2019

Dato Sted Tema Dokumenter
6.11.2019 Bodø

Del 1: Innlegg på plankonferansen

Del 2: Vannforvaltning

 

2.10.2019

Skype Vannforvaltning
 

 

28.08.2019 Bodø

Del 1: Plansaker fra Vevelstad og Hamarøy

Del 2: Diskusjon av tema for innlegg på Plankonferansen 2019

 

 

 

 

 

Ole-Martin Axelsen
Rådgiver plan - plan og miljøseksjonen