Folkehelse


Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.


Seksjon Folkehelse har - sammen med de øvrige i etaten - flyttet fra lokalene i Moloveien og opp til Fylkeshuset, 4. etg. E-post og telefon er de samme som tidligere

Miljødirektoratet viderefører ordningen med tilskudd til tiltak for å gi barn og unge økt forståelse for bruk av utmarksressursene. Ordningen skal herunder legge vekt på å fremme jaktbasert friluftsliv og vilt som høstbar ressurs. 

Länsstyrelsen Västerbotten (Västerbotten fylkeskommune) skal finne nye måter å jobbe på for å sikre et samordnet regionalt folkehelsearbeid. Nå har de tatt turen til Nordland for å få inspirasjon og gode eksempler for hvordan de kan jobbe bedre.

 

Bufdir og Helsedirektoratet har kunngjort tilskuddsordningen for 2019. Målgruppen for ordningen er kommunene. 
Søknadsfrist: 1. november 2019.
Mer informasjon og søknadsportal.

Ansvarlig

Stine Qvigstad Jenvin
Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse