Innspill til Nordlandsbenken om nordområdepolitikken

Her kan du lese talen som fylkesrådsleder Geir Kuntson holdt i møte med Nordlandsbenken 14. februar 2006.

Regjeringa har to hovedsøyler i nordområdepolitikken. Den ene er en forsterket satsing mot Nordvest-Russland. Den andre søylen er tett dialog og samarbeid med sentrale vestlige land om mulighetene og utfordringene i nord. Altså å skape internasjonal forståelse for norsk suverenitetshevdelse i nord.
 
I kjølvannet av lanseringen av regjeringens nordområdepolitikk, ser vi klart en voldsom aktivitet fra nær sagt alle om å komme på banen med sin egen nordområdestrategi. Dette vil skape et lokalt, regionalt, nasjonalt og jeg vil også tro et internasjonalt forventningspress om at nå vil det skje noe nytt i dette området. Fra Nordlands side har vi presisert at regjeringens nordområdepolitikk må forankres i nord og at effekten må komme landsdelen til gode. 
 
La meg komme med noen fokusområder:
 
 

Olje/gass – leverandørindustrien.

Oljedirektoratets anslag over påviste og uoppdagede ressurser viser at potensialet i Norskehavet anses å være nærmere 60 pst større enn i Barentshavet.
 
Rana Utviklingsselskap har nylig gjort en kartlegging i det såkalte  ”ringvirkningsprosjektet” som viser at den petrospesifikke leverandørindustrien i nordområdet stort sett befinner seg i Nordland. Dette omfatter næringsklyngene  Mo Industripark, Miras, Ruukki, Sandnessjøen Næringshage og Rapp-gruppen, i tillegg til enkeltbedrifter som Nexans og Norlense. Harstad, Tromsø og Kirkenes har noen få leverandører i denne kategorien.
 
Når det gjelder arbeid med å anvende gass i større skala har Nordland det største potensialet i nordområdet i henhold til planene Elkem har i Mosjøen og LKAB i Narvik/Kiruna. Dette kan gi grunnlag for en god infrastruktur for LNG, og med muligheter for videre anvendelse i industri og transport.
 
En viktig sak for Nordland nå vil være knyttet til Stortingets behandling av forvaltningsplanen, der Fylkesrådet anbefaler at det sies ja til å igangsette konsekvenseutredninger med sikte på en eventuell åpning for letevirksomhet i Nordland VII.
 
En annen viktig sak som kommer til Stortinget våren 2007 vil være planen for utbygging og drift  av Skarv/ Idun. Vi anbefaler at BP må utrede en utlokalisering av en driftsorganisasjon, ikke bare en driftsstøtteenhet. Gitt at dette blir OEDs beslutning, vil vi arbeide for Bodø som lokaliseringssted i nært samspill med basene på Helgeland. Gitt at BP får gjennomslag for kun en driftsstøtteenhet, vil Sandnessjøen være en naturlig kandidat.
 
Nevnte forhold tilsier at Nordland bør kunne innta en sentral posisjon når det gjelder håndtering av policy for olje og gass i nordområdene.
 
På Fiskebøl jobbes det nå målrettet mot Nordvest-Russland. Bedriften har 42 ansatte og samarbeider nå med SINTEF rundt strengere krav til utstyr for bruk i nordområdene. Av andre interessante saker som de jobber med kan nevne et forprosjekt med sikte på å etablere et beredskapssenter i Murmansk. Dette skjer også i samarbeid med svenske/finske samarbeidspartnere.
 

Romsenteret på Andøya

Andøya Romstasjon jobber også målrettet mot regjeringens nordområdesatsing. De har listet opp fem områder hvor rakettskytefeltet bør komme inn under denne satsingen. Ved siden av saker som direkte berører driften, vil jeg nevne to områder de har satt fokus på – Videreutvikling av utdanningstilbudet av romrelatert opplæring og egen kompetanseoppbygging. Romsenteret er i dag helt avhengig av institusjoner i Sør-Norge med høy teknologisk kompetanse. Blant annet er Forsvarets Forskningsinstitutt på Kjeller utsatt for innsparinger i forsvaret og dette kan slå negativt ut for samarbeidet med Andøya. Romsenteret har et viktig samarbeid med Troms-miljøet og dette kan videreutvikles.
 

Kompetansemiljøene i Narvik og Bodø

Både Høgskolen i Bodø og i Narvik har over mange år utviklet et tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner i både Nordvest-Russland og i St.Petersburg/Moskva. Som en følge av samarbeidet med russiske studenter, forskere, universitet, næringsliv og offentlige institusjoner, har begge høgskolene pr. i dag en høy kompetanse på sine spesifikke områder om russiske bedrifter og institusjoner.
 
Begge institusjonene har sine spesialkompetanser. Narvikmiljøet i forhold til energi, material- og kaldtklima-teknologi og romteknologi, mens Bodø har sin styrke i forhold til havbruk og økonomi og ledelse knyttet til næringsutvikling.
 
Vi er glade for at begge høgskolene nå jobber aktivt for å profilere seg og videreutvikle sitt samarbeid mot Nordvest-Russland. Dermed er de viktige nordlandspartnere i nordområdesatsingen.
 

Hvilke initiativ har fylkesrådet tatt.

Fylkesrådet har ambisjoner om at Nordland skal være en aktiv medspiller i nordområdepolitikken. Dette må skje gjennom å bli en:
  • Aktiv medspiller med sikte på at næringslivet i Nordland på brei front skal oppnå økonomiske fordeler av den økte nordområdesatsingen
  • Aktiv medspiller slik at våre kompetansemiljøer i fylket kan nyttegjøre seg av regjeringens nye satsing på forskning og uvikling via Barents 2020
  • Aktiv medspiller i utformingen av en nasjonal helhetlig politikk for nordområdene
 For å bidra til utformingen av vår politikk, har fylkesrådet iverksatt følgende tiltak:
  • Fylkesrådet gjennomførte 7. februar en idedugnad med partnerskap Nordland samt andre spesielt inviterte fagfolk for å drøfte vår strategi.
  • Fylkesrådet har nedsatt et eget utvalg som skal komme med en tilrådning om Nordlands plass i dagens nordområdesatsing, hvilke områder Nordland har de største fortrinn og muligheter i nord. Utredningen skal også inneholde forslag til mål og strategier og tiltak som kan iverksettes i Nordland. Utvalget har fått en frist på 3 mnd. for å legge fram sin utredning og anbefalinger.
  • Fylkesrådet har i samråd med fylkesordføreren avsatt 2 timer til en temadrøfting i fylkestinget nå i februar, med sikte på å få opp en debatt som kan gi viktige innspill blant annet til det utvalgsarbeidet som pågår på dette tidspunktet.
  • Med utgangspunkt i utredningen, andre høringsmøter og lignende vil fylkesrådet fremme en egen sak til fylkestinget i juni om Nordlands plass og politikk i relasjon til den framtidige nordområdesatsingen.