Elevtjenesten ved Andøy videregående skole

Skolens elevtjeneste består av rådgivere, miljøterapeut, ansvarlige for skolens oppfølgingstjeneste (OT) og særskilt tilrettelagt opplæring. Rektor er leder for skolens elevtjeneste. Elevtjenesten jobber i nært samarbeid med den kommunale skolehelsetjenesten og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

Elevtjenesten

Elevtjenesten har som mål å følge opp elever som av ulike årsaker har behov for ekstra oppfølging for å kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Elevtjenesten skal hjelpe elever med personlige, sosiale og faglige utfordringer, samt bistå elevene med informasjon om utdanning og yrkesvalg.

Foreldresamarbeid

Elevtjenesten ønsker et tett samarbeid med foresatte, og spesielt foresatte til elever som bor på hybel. Oppstår det vanskeligheter som har innflytelse på elevenes skolesituasjon, ønsker vi å bli kontaktet.

Det er kontaktlærer som i første omgang er bindeleddet mellom hjem og skole.

Samarbeidspartnere

Elevtjenesten formidler kontakt, og samarbeider med instanser utenfor skolen der hvor det er hensiktsmessig.

Skolen kan kontaktes på telefon 75 65 61 00 / 918 24 500.

Skolens hjemmeside: www.andoy.vgs.no

Skolehelsetjenesten

Alle skoler har «sin» helsesøster. Helsesøster har trefftid på skolen for elevene. Helsesøster deltar og samarbeider med skolen og foreldre med arbeid rundt enkeltelever.

Trefftid helsesøster:

torsdag

  • kl 10 – 12 drop-in kl
  • kl 12 – 14 etter avtale

Jorunn Nordmo 932 66 596 jorunn.nordmo@andoy.kommune.no

Håndbok for et trygt og godt skolemiljø
Her (PDF, 2 MB)finner du Håndbok for et trygt og godt skolemiljø kap9A § 1 - 6. Formålet med håndboka er å sikre at elever som blir utsatt for krenkelser/mobbing og andre former for brudd på et trygt og godt skolemiljø, ivaretas på en korrekt måte.

 

De som jobber i Elevtjenesten

Siri Henriksen - rådgiver

75 65 61 17
sirhen@vgs.nfk.no

Siri hjelper til med yrkes- og utdanningsveiledning (karriereveiledning), og kan gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning hvis du trenger noen å snakke med. Hun kan gi veiledning og oppdatert informasjon om utdanningsveier, søknadsfrister, inntaksvilkår m.m.

Hun gjennomfører individuelle samtaler med elever og/eller foresatte etter behov/avtale. Rådgiver kan også formidle hjelp og støtte ved faglige vansker.

Siri har spesielt ansvar for veiledning til høyere utdanning på studiespesialisering og på romteknologi.

 

Bjørg Nina Markussen – OT-koordinator og formidlingskoordinator, miljøterapeut og rådgiver

75 65 61 32
bjomar@vgs.nfk.no

Bjørg Nina har ansvar for oppfølgingstjenesten (OT) i Andøy. Oppfølgingstjenesten har ansvar for å følge opp ungdom mellom 16-21 år som av ulike årsaker ikke er i skole og/eller arbeid.

Bjørg Nina er også formidlingskoordinator. Hun veileder/bistår i arbeidet med å skaffe læreplasser inne yrkesfagene

Bjørg Nina hjelper til med yrkes- og utdanningsveiledning (karriereveiledning), og kan gi sosialpedagogisk hjelp og veiledning hvis du trenger noen å snakke med.

Hun kan gi veiledning og oppdatert informasjon om utdanningsveier, søknadsfrister, inntaksvilkår m.m. Hun gjennomfører individuelle samtaler med elever og/eller foresatte etter behov/avtale. Rådgiver kan også formidle hjelp og støtte ved faglige vansker.

Bjørg Nina har spesielt ansvar for veiledning på yrkesfag Vg1, samt sosialpedagogisk veiledning for romteknologi.

Som miljøterapeut kan Bjørg Nina hjelpe elever som trenger ekstra oppfølging i forhold til psykisk helse

Trine Pareli Seines - leder særskilt tilrettelagt opplæring (STO)

75 65 61 38
trisei@vgs.nfk.no

Trine har et særlig ansvar for elever med behov for spesialundervisning. Hun er ansvarlig for at det utarbeides individuelle opplæringsplaner (IOP), og gir råd og veiledning om tilpasset opplæring.

Hun formidler kontakt, og samarbeider med pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT).

 

Kontaktperson

Siri Henriksen
Rådgiver
Bjørg Nina Markussen
Adjunkt m/tilleggsut
Trine Pareli Seines
Adjunkt m/tilleggsut